Organisatie/ANBI

ORGANISATIE/ANBI

Korte terugblik op de ORGANISATIE tot 2022:

In 2021, het jaar waarin Coosje Wijzenbeek overleed, bestond de organisatie nog uit
twee stichtingen: Stichting “Fancy Fiddlers” en Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers”.

Samenvatting:

Algemeen:

 • Het jongtalenten-strijkersensemble “Fancy Fiddlers” maakte onderdeel uit van het opleidingscurriculum van vioolpedagoge Coosje Wijzenbeek;
 • Ter ondersteuning waren 2 stichtingen in het leven geroepen: de Stichting “Fancy Fiddlers” (de Werkstichting) en de Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” (de Vriendenstichting);
 • De taken van beide stichtingen waren strikt gescheiden. De Werkstichting richtte zich met name op de muziekopleiding van de leden van dit ensemble door het organiseren van cursussen en optredens. De Vriendenstichting hield zich bezig met het werven van fondsen om de activiteiten van de Werkstichting mogelijk te maken.

Stichting “Fancy Fiddlers”:

 • Organiseerde de externe cursussen en de podiumoptredens;
 • Zocht en maakte daartoe de afspraken voor geschikte locaties;
 • Bepaalde de deelnemers en maakte afspraken voor extra docenten en begeleiders;
 • Bepaalde en organiseerde de muzikale invulling en mogelijke thema’s.

Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers”:

 • Was belast met de fondswerving om de activiteiten van de Werkstichting ook financieel mogelijk te maken.

Een nieuwe jas: Stichting Coosje Wijzenbeek

In mei 2022 is de Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” opgeheven nadat het banksaldo naar de Stichting “Fancy Fiddlers” was overgebracht. Daarna is de naam Stichting “Fancy Fiddlers” gewijzigd in Stichting Coosje Wijzenbeek (per notariële akte van 18 mei 2022).

Doelstellingen en bestuur:

De Stichting Coosje Wijzenbeek stelt zich ten doel:

“De toonkunst te bevorderen ten behoeve van jonge mensen aan de hand van en uit eerbetoon voor het lescurriculum van vioolpedagoog Coosje Wijzenbeek, die op 25 maart 2021 is overleden.”

De bijbehorende activiteiten (zie ook: Beleidsplan 2022-2024) van de stichting zijn:

 • Ervaring opdoen met optreden voor publiek;
 • Activiteiten bevorderen voor de persoonlijkheidsvorming;
 • Activiteiten bevorderen die bijdragen aan het goed en kritisch kunnen luisteren naar de uitvoering van muziek;
 • Activiteiten bevorderen die ook het ensemblespel entameren;
 • Meewerken aan muzikale manifestaties, zowel nationaal als internationaal;
 • En voorts al hetgeen dat verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor het beoefenen van muziek op professioneel niveau als solist of als lid van een ensemble, alles in de ruimste zin van het woord;
 • Het geven van informatie over onder andere de achtergrond en de activiteiten van de stichting, de financiële positie, de organisatie en de Culturele ANBI-status en middels e-mailberichten en de website www.stichtingcoosjewijzenbeek.nl en andere vormen van promotie;
 • Het verwerven en beheren van gelden ter verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting.

Het Bestuur van de Stichting Coosje Wijzenbeek bestaat uit:

 • Arthur Reijnhart, voorzitter
 • Esther van Helvoort, secretaris
 • Leupien Giacometti-Vermeer, penningmeester
 • lid Francien Schatborn
 • lid Patty Hamel-Oosterbaan (secretaris, nog formeel aftreden)

Het bestuur kan vragen om de belangeloze steun en expertise van z.g. ‘Vaste Steunpilaren’. Momenteel is dat Miriam Burgers, die zich met name bezighoudt met het overbrengen van de inhoud van wat Coosjes lespraktijk inhield, bijvoorbeeld t.b.v. de programmering van de cursus voor jong strijktalent in Noordwijk onder auspiciën van de Sweelinck Academie van het Conservatorium van Amsterdam.

De bestuursleden van de stichting en de vaste steunpilaren spannen zich geheel belangeloos en onbezoldigd in om hun taken en activiteiten optimaal te vervullen.

Beheer, besteding en controle van de financiële middelen:

Door de penningmeester van de Stichting Coosje Wijzenbeek worden in lijn met de bestuursbesluiten financiële middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van de activiteiten.

Op basis van de voorgenomen inhoudelijke activiteiten van de Stichting Coosje Wijzenbeek wordt door de penningmeester van de stichting een jaarbegroting opgesteld, die aan het bestuur ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Jaarlijks wordt voor de Stichting Coosje Wijzenbeek de financiële verslaglegging verzorgd door een extern administratiekantoor.

Het beleidsplan en de jaarstukken van de stichting worden na goedkeuring door het bestuur op de website www.stichtingcoosjewijzenbeek.nl gepubliceerd (zie op de website onder ‘Organisatie / ANBI / Beleid / Privacy’).

NB De Stichting Coosje Wijzenbeek ontvangt geen subsidie van de (rijks)overheid en heeft daarop ook nog geen beroep gedaan en heeft ook geen enkele binding met of verplichting aan eventuele sponsoren of anderszins.

Fondsenwerving en publiciteit:

De Stichting Coosje Wijzenbeek wendt zich zowel mondeling als schriftelijk tot fondsen, instellingen, bedrijven en particuliere begunstigers die aan de doelstellingen van de Stichting Coosje Wijzenbeek financieel of anderszins willen bijdragen om de beoogde activiteiten mogelijk te maken.

Een donatie kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL65 ABNA 049 059 0179 t.n.v. Stichting Coosje Wijzenbeek te Hilversum. Uiteraard is ieder bedrag van harte welkom.


Indien men voor een bepaalde periode (minimaal 5 jaar) een donatie wil toezeggen van een vast bedrag per jaar, dan is de stichting graag bereid daarvoor een formulier voor deze z.g. ‘periodieke schenking’ toe te sturen. Ook bij een periodieke schenking betaalt de Belastingdienst mee aan een donatie zoals hierboven beschreven, maar zónder dat er een maximaal bedrag geldt.

De stichting is in het bezit van de Culturele ANBI-status (RSIN: 821379306), waardoor een begunstiger in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de donatie mag aftrekken tot een bepaald maximaal bedrag. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de donatie als aftrekpost in hun aangifte vennootschapsbelasting opnemen.

Om met enige regelmaat op de hoogte gehouden te worden van het wel en wee van de Stichting Coosje Wijzenbeek kan men het e-mailadres mailen naar info@stichtingcoosjewijzenbeek.nl.
Zie ook de website www.stichtingcoosjewijzenbeek.nl onder ‘Contact’, ook voor andere vragen en opmerkingen.

Comité van Aanbeveling:

De Stichting Coosje Wijzenbeek is er trots op te worden aanbevolen door de volgende zeer vooraanstaande musici, t.w.:

 • Vera Beths
 • Paolo Giacometti
 • Janine Jansen, zelf “oud-Fancy Fiddler”
 • Emmy Verhey
 • Jaap van Zweden
 • Tonny Eyk